Маған жақсы мұғалім бәрінен де артық, өйткені мұғалім мектептің жүрегі!
Республикалық апталық газеті

Баѓы биік балуан


3 сентября 2010, 21:56 | 1 536 просмотровЌасенхан Серѓазиевті Жаркент ж±ртшылыѓы балуан ретінде жаќсы таниды. Ќаршадайынан ерж‰рек ±лан спортќа жаны жаќын болып µседі. Жалындаѓан 20 жасында одаќ чемпионы атанады. Он бес одаќтас республиканыњ ішінен ќазаќ ±лыныњ баѓы жанады. Б±ѓан дейін ол 9 рет Ќазаќстан чемпионы атаѓын иеленіп, мєртебе т±ѓырында жењіс жалауын желбіретеді.

Ол ќазір бапкерлікпен айналысып, еліміздіњ атын шыѓаратын ±ландарды герек-рим к‰ресініњ ќыр-сырына баулуда. Алты‰й ауылындаѓы спорт мектебіне ќарасты Жаскент ауылындаѓы бµлімшесінде бас бапкер болып ењбек етеді. ¤зі де ќазір наѓыз бабында. Жаќында ѓана Белград ќаласында грек-рим к‰ресінен ардагерлер

арасында µткен єлем чемпионатында ќола ж‰лдені ќанжыѓысына байлап, еліне абыроймен оралды. Осы ќалада жасµспірімдер арасында µткен грек-рим к‰ресі жарысында оныњ оќушысы Н±ржан Н±рбаќов 4 орынѓа табан тіреді. Спорт µнерініњ саясатпен тыѓыз байланысты екенін ескерсек, білекті де ж‰ректі азаматтарымыздыњ елдіњ атын єлемге паш етіп ж‰ргенін маќтанышпен айтуѓа болады.

Автор:
Ерѓазы Манап±лы Панфилов ауданы