Маған жақсы мұғалім бәрінен де артық, өйткені мұғалім мектептің жүрегі!
Республикалық апталық газеті

Қасым-ЖомартТоқаевТалдықорғандағы «Бизнескеарналғанүкімет» жобасыментанысты


3 мая 2019, 09:34 | 685 просмотровМемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Алматы облысына жасаған арнайы сапарында өңірлік кәсіпкерлер палатасына да ат басын бұрды.

«Атамекен» ҰКП БасқарматөрағасыАбылайМырзахметов ҚРПрезидентінеоблыстықкәсіпкерлерпалатасыбазасындақұрылған «БизнескеарналғанҮкімет» жобасынтаныстырды. Жобамақсаты - «біртерезе» қағидатыбойыншабизнестіқолдау мен дамытудыңбарлықшараларынбірорталықтанкөрсету.

«Кәсіпкерлер «БизнескеарналғанҮкіметтен» өздерінеқажеттікеңестер мен жобаларынақолдауалуда. Бастысы - бәріайқын, ашықжәнеқолжетімді. Палата, мемлекеттікоргандар, қаржыұйымдарыныңөкілдерікеңкөлемдіқызметтүрлерінұсынады. Бұданбылай бизнес өкілдерімемлекеттікоргандардыңтабалдырығынбаяғышатоздырмайтынболады. Қызметтерді онлайн режимде де алаалады», - деді «Атамекен» ҰКП БасқарматөрағасыАбылайМырзахметов.

Мемлекет басшысына өңірлік Кәсіпкерлер Палатасының атқарып жатқан басқа да жұмыстары таныстырылды. Кәсіпкерлерпалатасының директоры Нарым Әбілшайықоваймақтық «Атамекеннің» кәсіпкерлерқұқығынқорғау, қаржылайемесқолдау, несиелендіру мен адамикапиталдыдамытубағыттарыаясындағыжұмыснәтижесітуралыайтыпберді. Палата ғимаратыіскерлікфорумдар, В2В кездесулер мен көрмелерөткізетінбірегейалаңғаайналып, кәсіпкерлердіңекіншіүйііспеттесболыпкеткенінжеткізді.

«Бастау» оқытужобасыауылтұрғындарыүшінтаптырмасдемеуболды. Қазіргітаңдаоқу Алматы облысыныңбарлықаудандары мен қалаларындаөткізілуде. Өткенжылыжобаны 3361 азаматоқыпшыққан. Жалпықұны 2,5 млрдтеңгеге 955 жобақаржыландырылған. қаржыландырылды. Биыл кем дегенде 1500 адамдыоқыту мен шамамен 900 бизнес-жобанықаржыландыружоспарланған.

Ауызтолтырыпайтатынкөрсеткіштіңбіріретіндесоңғы бес жылішіндегінәтижелерайтылды. Осы аралықтакәсіпкерлерпалатасынақұқықтыққолдаумақсатымен 2678 өтінішкеліптүскен (2018 жылы 365 шағымтіркелген), 95 әкімшіліккедергіжойылған. Қолғаалынғанжұмыстарарқасындакәсіпкерлер 3,2 млрд теңгеүнемдеген. Есептікезеңдепалатаныңаудандықжәнеқалалықфилиалдарында 102 600 кәсіпкерақысызсервистікқызметтер мен кеңестералған. Жұмыссызжүргенжәнекәсіптіжаңаданбастаған 7200 азаматкәсіпкерлікнегіздеріноқып, 5 мыңнанастамыөзбизнесінашқан.

«БизнескеарналғанҮкіметте» қызметкөрсетудіңмамандандырылған 5 аймағыжұмысістейді.

«Өткізу» аймағындабизнескеарналған маркетинг, бухгалтер қызметі, мемлекеттіксатыпалубойыншакеңестер, CT KZ сертификатын беру, сондай-ақ,  «ҚазТрансГазАймақ» АҚ, «ТАТЭК» АҚ, «Жетісу Су құбыры» ШЖҚ МКК, «Талдықорғанжылу сервис» ҚМКК тарапынанқызметтеркөрсетіледі.

 

 «Қаржыландыру» аймағында «Аграрлықнесиекорпорациясы» АҚ, «Ауылшаруашылығынқаржылайқолдауқоры» АҚ, «Даму» кәсіпкерліктіқолдауқоры» АҚ, «ҚазақстанХалықбанкі» АҚ және «Жетісу» ӘКК ӨДИ» АҚ сияқтықаржыұйымдары мен даму институттарыныңқызметтеріұсынылған.

  «Құқықтықсүйемелдеу» аймағындакәсіпкерлердіңқұқығынжәнезаңдымүдделерінқорғауқызметі, даулардысотқадейінреттеуұсынылады. Соныменқатар, әділетдепартаменті, мемлекеттіккірістербасқармасы, мемлекеттіксәулет-құрылысбақылаубасқармасы, жерқатынастарыбасқармасыныңөкілдерікәсіпкерлергекеңесбереді.

 «Оқыту» аймағындаөңіртұрғындары мен кәсіпкерлікынтасы бар азаматтарқысқамерзімдіоқытуға, «Бизнес Мектеп» пен «Бастау Бизнес» жобаларыаясындакәсіпкерлікнегіздерініңкурсынажазылаалады. Жұмыспенқамтуорталығының да қызметікөрсетіледі.

 «Цифрлыққызметкөрсету» аймағындакәсіпкерлер онлайн режиміндемемлекеттікқызметтері мен «AtamekenServices» порталы арқылықажетті бизнес-қызметтүрлерінқолданаалады.

БұданбөлекжұмыссапарыаясындаҚасым-ЖомартТоқаевқа «Атамекен» ҚР ҰКП менКәсіпкерәйелдердіқолдауҚорыныңбірлесеұйымдастырыпотырған  «ALTYN OIMAQ» қазақстандықкиімдизайнерлерініңжобасытаныстырылды. Байқаумақсаты - отандықсәниндустриясындамыту мен ұлттықмәденидәстүрлердісақтау.

 

 

Автор:
БШ Акпарат.