Маған жақсы мұғалім бәрінен де артық, өйткені мұғалім мектептің жүрегі!
Республикалық апталық газеті

Алматы облысының Өңірлік Кәсіпкерлер Палатасы мен облыс Әкімдігі СКРИННИНГ өткізуде


17 сентября 2019, 04:50 | 1 324 просмотраБүгінг күні Алматы облысында 120 000 мыңнанастамжұмысістептұрғаншағынжәне орта бизнес субъектілерітіркелгенжәнеолардың саны үнеміартыпкеледі. ӨңірлікКәсіпкерлерПалатасыжергіліктіатқарушыорганменбірлесіп, Бизнестідамытуүшінперспективалықбағыттардыанықтаужәнеөңірлік даму картасынаөзгерістеренгізуүшінбарлық Алматы облысыбойынша скрининг өткізуде.

Аталғаніс-шара өңірде бизнес-жобалардықұруүшінеңқажеттібағыттардыанықтап, оларүшінеңжақсыорналасқанжердіанықтайалады, сондай-ақбизнестіңтабыстыдамуынакедергікелтіретінпроблемалардыанықтайды.

Зерттеуәдісіменоблыстыңәрбірелдімекеніндегіүй-жайдыаралаунемесеқоңырау шалу түріндесауалнамаалынды. Сауалнама 29 мәселеніқамтидыжәнекәсіпкерлердің, сондай-ақхалықтыңқажеттілігінанықтауғамүмкіндікбереді.

"Бізқандайжобалардықұруқажеттігінжәнеқолданыстағыжобалардыңқайсысымемлекеттіңқолдауынқажетететініннемесеқаржыландыруды, ал қаржыинституттарыныңқұралдарыесебіненқаржыландырудыкөреаламыз. Скринингтіңкөмегіменқаржыландыруқажеттілігін, жұмысқаорналасуүшінкәсіпорындардамамандарқажеттілігінжәнехалықтыңтабысынарттыруаясындаәлеуметтікаспектілердіқозғайтынбасқа да көптегенмәселелердіанықтауғаболады", - деді Алматы облысыКәсіпкерлерПалатасының директоры Әсет Шаяхметов.

Кәсіпкерлер мен халықтытүсіністікпенжәнеқолдауменбіздіңбастамамызғақарап, сауалнамалардытолтыруғажәрдемкөрсетулеріңіздісұраймыз.

Скрининг пен Сіздіңбизнесіңіздіңбарлықмәселелерібойынша Алматы облысыныңКәсіпкерлерпалатасынакелесі мекен-жай бойынша хабарласуларыңызға болады: 040000, Талдықорғанқаласы, ш / а.8, 2 "А" ғимараты, Көрмекешенініңғимараты, 2-қабат, тел. 8 (7282) 401 499, zhetysu@atameken.kz

Автор:
Алматы облысының Кәсіпкерлер палатасы