Маған жақсы мұғалім бәрінен де артық, өйткені мұғалім мектептің жүрегі!
Республикалық апталық газеті

«Атамекен» бағдарламасын іске асыру аясында конкурс өткізу туралы хабарландыру «Жомарт жүрек» премиясы бойынша «Рухани жаңғыру»


28 июля 2020, 11:56 | 167 просмотров«Атамекен» бағдарламасын іске асыру аясында конкурс өткізу туралы хабарландыру «Жомарт жүрек» премиясы бойынша «Рухани жаңғыру» бағдарламасы

Конкурсты ұйымдастырушылар: Алматы облысы Сарқан ауданының әкімдігі

Электрондықпошта:i.togzhan@mail.ru

Байланыс телефоны: 8(72839) 2-14-35

Байқаупәні:

Номинацияныңатауы

Сипаттамасы  

1

«Жыл меценаты»

Кішіотанындаіріәлеуметтікжобалардыіскеасырғаныүшін, аз қамтылған, көпбалалыотбасыларға, ерекшеқажеттіліктері бар балаларғажәнеата-анасыныңқамқорлығынсызқалған/өмірдеқиынжағдайға тап болғанбалаларға, халықтыңәлеуметтікосалтоптарына, ҰОС ардагерлеріне, зейнеткерлергеөтеусізкөмеккөрсеткеніүшін.

2

«Туғанөлке»  

Елдімекендердіабаттандыруға, саябақтарды, аллеяларды, ескерткіштерді, балалардыңойыналаңдарынқайтажаңартуғажәнесалуға, Денсаулықсақтау, мәдениет, білімжәне спорт саласындадемеушіліккөмеккөрсетугебағытталғанәлеуметтікжобалардыіскеасыруүшін

3

«Жылтұлғасы»  

Белсендіазаматтықұстанымы, түрлібағыттағыкеңауқымдықайырымдылыққызметіүшін (тек жекетұлғаларүшін)

4

«Еренеріктілік»

Волонтерлікқызметкебелсендіқатысқаныүшін

5

«Жылдыңүздікұйымы»

Әлеуметтікмаңызы бар жобаларды, қайырымдылықжобалардыжәне/немесеакциялардытиімдііскеасыру, қайырымдылықкөмектіңжаңатиімдінысандарыненгізужәне/немесеқоғамдықмаңызы бар іс-шараларға бас демеушілікетуүшін (тек заңдытұлғаларүшін)

Конкурстыққұжаттаманыұсынумерзімі: 2020жылғы27шілдеденбастап07тамызғадейін.

Конкурсқақатысуүшінқұжаттарпакеті

Жеке тұлғаларүшін:

  1. Конкурсқақатысуғаөтінім
  2. Қатысушыныңсуреті (3х4 формат JPEG)
  3. Өмірбаян
  4. Жеке куәліктіңкөшірмесі
  5. жоба, қоғамдықпайдалы, әлеуметтікмаңызы бар қызмет туралы еркіннысандағы Ақпараттық хабарлама;
  6. қоғамдықпайдалы, әлеуметтікмаңызы бар қызметтірастайтын құжаттардың көшірмелері (алғысхаттар, БАҚ материалдары, объектілердің фотосуреттері, іс-шараларжәнет.б.).

Заңдытұлғаларүшін:

  1. Конкурсқақатысуғаөтінім
  2. Жеке куәліктіңкөшірмесі
  3. қоғамдық пайдалы, әлеуметтік маңызы бар қызмет туралы еркіннысандағы Ақпараттық хабарлама;
  4. қоғамдық пайдалы, әлеуметтік маңызы бар қызмет тірастайтын құжаттардың көшірмелері (алғысхаттар, БАҚ материалдары, объектілердіңфотосуреттері, іс-шараларжәнет.б.).

Жоғарыда аталған байқауға қатысуға тілек білдірушілерд ісұраймыз.

Автор:
Алматы облысы Сарқан ауданының әкімдігі